Sistema cardiovascular

18:16:00

Funcions del sistema cardiovascular 
Subministrar sang als teixits.
Proporcionar els nutrients essencials a les cèl•lules per al metabolisme i eliminar els productes de desfet de les cèl·lules.
Intervé en diferents funcions homeostàtiques.

El cor
a) Origen embrionari: és el primer òrgan que es forma, per deixar de nodrir el zigot per difusió. Des del inici de l’embriologia és formen els illots sanguinis per desenvolupar els vasos sanguinis. Els eritròcits fetals contenen una hemoglobina diferent que la del adult (canvi d’un aminoàcid), són formats al sac vitali i mesoderm extern. Formació del cor: a les cèl•lules mesodèrmiques situades a la zona cefàlica, al inici té forma de ferradura, es va desenvolupant fins l’estructura comuna, és a dir, les cèl•lules evolucionen en diferents cèl•lules i van conformant estructures cada cop més complexes.
b) Localització: esta localitzat a la caixa toràcica, situat a la cavitat mediastí, estre els pulmons i cobert per davant per les costelles i per darrera costelles i columna vertebral i limitada per la part inferior pel diafragma.
El vèrtex del cor esta dirigit a l'esquerra de la línia mitja.
c) Característiques:
Morfològiques: volèmia 68-77 mL/kg pes corporal. Pes: 300 g. Bombeig: 5l/min, 7000l/dia. Batega 60-100 vegades/min.
Histològiques: esta format per diverses capes:
Epicardi: pericardi fibrós del teixit connectiu irregular i controla la relaxació i contracció del cor, i pericardi serós unit al pericardi fibrós, constituït per la divisió en: la làmina parietal i lamina visceral (entre mig d’ells hi ha líquid pericardi), miocardi: múscul cardíac unit a la làmina visceral, és gruixut a les parets dels ventricles, conte discos intercalars i dues xarxes funcionals: auricular i ventricular; i , endocardi cèl•lules de l’endoteli.

L’endoteli: regula la contracció del múscul en el miocardi, regula el patró de creixement del múscul cardíac al llarg de la vida, secreta les proteïnes endotelines: creen un entorn al voltant dels fluids del teixit que regula les concentracions iòniques i l’estat de contractilitat.
Irrigació sanguínia del cor: solc coronari: separació entre aurícules i ventricles, trobem: vena interventricular posterior o cardíaca mitja, vena coronaria menor o dreta i gran vena cardíaca o coronaria major; i les arteries coronaries que trobem: aurícula dreta: rama interventricular posterior; i, aurícula esquerra: rama descendent anterior esquerra i rama circumflexa.
a) Funcionals: realitzar la circulació sistèmica i la circulació pulmonar.
b) Irrigació sanguínia: per la circulació coronària

Circulació cardiovascular
a) Circulació sistèmica: la sang oxigenada omple el ventricle esquerra, procedent de l’aurícula esquerra, a través de la vàlvula mitral. La sang és impulsada des del ventricle esquerra cap a l’aorta. El cabal cardíac es distribueix entre els diferents òrgans. EL flux sanguini procedent dels òrgans s’acumula a les venes i a conseqüència hi ha un retorn venós cap a l’aurícula dreta.
b) Circulació pulmonar: la sang venosa mixta omple el ventricle dret a través de la vàlvula tricúspide. La sang és impulsada des del ventricle dret cal tronc pulmonar. La sang procedent dels pulmons retorna al cos a través de la vena pulmonar.
c) Circulació portal: és una circulació sanguínia interna dins de la circulació sistèmica. Participa l’estómac, els intestins i la melsa on les venes es dirigeixen al fetge, és formen capil•lars i s’uneixen a la vena cava.
d) Circulació cornaria, en les venes coronaries trobem: vena interventricular posterior o cardíaca mitja, vena coronaria menor o dreta i gran vena cardíaca o coronaria major; i les arteries coronaries trobem: aurícula dreta: rama interventricular posterior; i, aurícula esquerra: rama descendent anterior esquerra i rama circumflexa.
Potencials d'acció
Són cèl·lules autorítmiques i es localitzen en llocs molt concrets del cor i elles mateixes són capaces de generar potencials d’acció.

Així el cor pot realitzar el cicle cardíac per: la sístole a les aurícules (contracció) i després la diàstole (relaxació) metres és produeix la sístole als ventricles i després la diàstole ventricular.

El nòdul sinoauricular és el marcapassos natural del cos. L’estímul pel nòdul sinoauricular, nòdul auriculoventricular, les ramificacions del Feix de His i el sistema Pukinje és molt ràpid; en canvi l’estímul en el Node AV és més lent, per realitzar correctament el buidat de la sang de les aurícules las ventricles.
Característiques d'arteries i venes
Arteries → arterioles → capil·lars sanguinis → vènules → venes → cor →arteries...

a) Arteries: estructura de paret gruixuda amb bon desenvolupament de teixit elàstic, múscul llis i teixit connectiu. Múscul llis innervat del sistema nerviós simpàtic.
Arterioles elàstiques: són les de gran diàmetre (>1 cm); ajuden a propulsar la sang. Arteries musculars: diàmetre més petit (0,1 - 10 mm) tenen més múscul llis i són arteries de distribució.
b) Venes: diàmetres menors Parets més primes, tenen poc múscul llis i fibres elàstiques. Són molt distensibles i poden adaptar-se a canvis de volum i pressió. Moltes tenen vàlvules.
Les arteries estan vascularitzades entre els diferents teixits per capil•lars sanguinis.
En els capil•lars sanguinis és on es produeix l’intercanviï d’oxigen, nutrients, substancies de rebuig i líquid intersticial amb els teixits.
Tipus de capil•lars segons l’endoteli:
a) Continu: nivell muscular i pulmons.
b) Fenestrat: nivell ronyons, intestí, glàndules endocrines i plexes coroides.
c) Sinusoides: nivell fetge i melsa.

Les venes tenen vàlvules per realitzar el retorn venós, ja que, les vàlvules que hi ha a les parets de les venes serveixen per conduir la sang al cor i per evitar que retorni.
Retorn venós: les vàlvules que hi ha a les venes serveix per conduir la sang al cor i per evitar el retorn.

Sistema limfàtic
La circulació limfàtica és paral•lel al retorn venós a l’aurícula dreta. Esta compost per vasos limfàtics i els vasos limfàtics tenen més vàlvules que les venes per retornar la limfa a la part superior del cos. La pressió comença en 0 (no te bomba). Els vasos limfàtics són vasos secs.
En els capil•lars les substancies fan la filtració del 100% però reabsorbeixen el 85% de substancies de rebuig (Co2) i els vasos limfàtics la resta, és a dir, el 15%.
Funcions:
a) Immunitària
b) Transport de greixos
Tenen acumulacions que són els ganglis.

You Might Also Like

0 comments

VISITAS

SEGUIDORES EN G+