Seguretat i inseguretat alimentaria

Sociedad alimentacion y cultura 20:09:00

Sistema digestiu III

Fisiologia 16:17:00

Determinació de la constant de Michaelis-Menten (Km) de l'α-amilasa peral midó

Bioquimica 10:19:00

Enzim α-amilasa i el seu estudi de les seves característiques enzimàtiques

Bioquimica 22:39:00

Sistema digestiu II

Fisiologia 20:52:00

Cinètica enzimàtica

Bioquimica 9:55:00

Sistema digestiu I

Fisiologia 14:13:00

Determinació de la concentració de proteïna pel mètode de Biuret

Bioquimica 10:41:00

Proteïnes

Bioquimica 10:05:00

VISITAS