Vitamines hidrosolubles

15:46:00

Abans d'entrar més concretament en les vitamines hidrosolubles escric sobre les característiques generals que comparteixen totes les vitamines, hidrosolubles i liposolubles.
Totes les vitamines són compostes de naturalesa orgànica presents en els aliments, en la seva forma definitiva o com a precursors transformables, que són indispensables en petites quantitats pel creixement, la salut i l'equilibri nutricional. 

Característiques generals de les vitamines:
Són compostos orgànics que contenen carboni, hidrogen i en alguns casos: oxigen, nitrogen i sofre. 
La seva funció és reguladora dels processos metabòlics, actuen com a coenzims. 
La majoria són nutrients essencials (que no poden ser sintetitzats en l'organisme) per tant els obtindrem de la dieta. No obstant la vitamina D, vitamina K i àcid nicotínic són sintetitzades endògenament. 
Les fonts alimentàries de vitamines són moltes.
Les vitamines són sensibles en determinades manipulacions culminaries. 
En els processos de refinament es perden moltes vitamines. 
Hi ha una sèrie de factors que afecten l'aprofitament nutricional de les vitamines, com són: biodisponibilitat (la vitamina pot estar en l'aliment en una forma que no pugui ser absorbida per l'organisme); presència d'antivitamines (en els aliments hi poden haver altres molècules que destrueixen la vitamina o que n'impedeixen l'absorció o utilització); i, interacció vitamina-fàrmac (alguns fàrmacs poden interferir la funció de la vitamina en l'organisme, ja que perquè interfereixin en l'absorció, en l'emmagatzematge o en el metabolisme). 
Les vitamines les classifiquem en funció de les seva solubilitat en: hidrosolubles i liposolubles

VITAMINES HIDROSOLUBLES
Les vitamines hidrosolubles es caracteritzen per:
Ser solubles en aigua. 
Àmpliament distribuïdes en tots els aliments, tot i que alguna no la trobem en aliments d'origen vegetal. 
No s'emmagatzemen, excepte la vitamina B12 i la B9.
L'excés de vitamina ingerida s'elimina per orina, de manera que no se solen acumular i per tant, tampoc solen donar problemes de toxicitat.
En general, quan es produeix carència poc marcades de la vitamina, la simptomatologia és poc clara i és difícil fer el diagnòstic si no és que es fa una analítica.
A part de les pèrdues que es poden produir per destrucció de la vitamina per la temperatura (calor), la llum o l'oxigen (oxidacions), cal tenir en compte les pèrdues que es poden produir per dilució, ja que al ser solubles en aigua les vitamines durant diversos tractaments, van a parar a la fracció aquosa (brou, suc, etc.) i si es rebutja aquesta fracció, s'estan perdent aquestes vitamines. 

Requadre amb les característiques de cada vitamina hidrosoluble:You Might Also Like

0 comments

VISITAS

SEGUIDORES EN G+